گزارش مسابقات دو و میدانی از سری مسابقات درون دانشگاهی پاییزه خواهران


مسابقات دو و میدانی با حضور 40 نفر بازیکن و در در چهار ماده پرش طول، دوی 800 متر، دوی 100 متر و پرتاب وزنه برگزار گردید و اسامی نفرات برتر به شرح زیر می باشد:

دوی 100 متر

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

مقام

کیمیا موذن

علوم ورزشی

9622766171

اول

الهام امینی

اقتصاد

9622043033

دوم

محبوبه طاهری

علوم ورزشی

9412767091

سوم

پرتاب وزنه

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

مقام

میترا آغار

علوم ورزشی

9522291028

اول

پگاه آشتی بر

علوم ورزشی

9412767068

دوم

سنا انصاری

مهندسی فضای سبز

9412526014

سوم

 

پرش طول

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

مقام

سپیده حضرتی

علوم ورزشی

9512766109

اول

مهشاد فروتن

علوم ورزشی

9622766160

دوم

نرجس جوان همت

علوم ورزشی

9512766085

سوم

 

دوی800متر

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

مقام

فائزه حق زاده

علوم ورزشی

9412768312

اول

مریم کنعانی

علوم ورزشی

9612766243

دوم

فائزه رضایی

علوم ورزشی

9612766107

سوم