فرم هاي مورد استفاده در گزارش رویدادهای ورزشی منطقه

 

 

  •  فرم شماره يك:

فرم گزارش مسابقات قهرماني مناطق دانشجويان سراسر كشور(نماينده منطقه)

  • فرم شماره دو:

تفاهم نامه برگزاري رویداد های ورزشي منطقه

  • فرم شماره سه:

فرم گزارش فني مسابقات قهرماني مناطق ورزشي دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي سراسر كشور           (رشته هاي اجتماعي)

  • فرم شماره چهار:

فرم گزارش فني مسابقات قهرماني مناطق ورزشي دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي سراسر كشور             (رشته هاي انفرادي)

  • فرم شماره پنج:

فرم گزارش نهايي مسابقات قهرماني مناطق ورزشي دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي سراسر كشور

  • فرم شماره شش:

نمونه تقويم پيشنهادي مسابقات ورزشي قهرماني مناطق دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي سراسر كشور

 

جهت دریافت فرم ها روی لینک رو به رو کایک نمایید.     دریافت فرم ها


 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش