جدول کارنمای فعالیتهای ورزشی خواهران مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (مهر 97 لغایت شهریور98)