کسب مقام دوم تیمی دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات کشوری تیراندازی

دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات کشوری تیراندازی به میزبانی دانشگاه ایلام موفق به کسب مقام قهرمانی در رشته تفنگ ، مقام سوم در تپانچه و در مجموع امتیاز کسب مقام دوم تیمی شد.