دانشگاه های تحت پوشش دبیرخانه منطقه 9 ورزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

 

ردیف

نام دانشگاه / موسسه آموزش عالی

مديران تربيت بدني

1

دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر سهرابي

2

دانشگاه سمنان

دكتر عليزاده

3

دانشگاه بیرجند

دكتر ثقه الاسلامي

4

دانشگاه صنعتي بیرجند

آقاي اميرآبادي

5

دانشگاه شاهرود

دكتر رضواني

6

دانشگاه حکیم سبزواري

دكتر شهابي

7

دانشگاه بجنورد

دكتر حسيني

8

دانشگاه دامغان

آقاي دارابيان

9

دانشگاه نیشابور

دکتر منتظری

10

دانشگاه تربت حیدریه

آقاي سعدي

11

دانشگاه فني و مهندسي قوچان

آقاي منصوري

12

مرکز آموزش عالی کاشمر

آقاي ناظمي

13

مجتمع آموزش عالی گناباد

خانم پاسدار

14

فناوری های نوین سبزوار

آقاي شبيري

15

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

آقاي قرباني شيرازي

16

مجتمع آموزش عالی شیروان

آقاي ده بگ

17

دانشكده دامپروري و كشاورزي تربت جام

آقاي رضواني

18

دانشگاه کوثر بجنورد

خانم دكتر سروريان

19

دانشگاه علوم فناوری گلبهار

آقاي عليزاده

20

دانشگاه فرزانگان سمنان

خانم برهاني

21

دانشگاه بزرگمهر قائنات

آقاي   یعقوبی

22

دانشگاه گرمسار

آقاي عامري