اولین جشنواره فرهنگی – ورزشی خانوادگی "بزرگداشت هفته تربیت بدنی" ) ویژه خانواده محترم کارکنان و اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد

رشته های ورزشی:

۱)  زدن توپ به هدف (بولینگ)/  ۲) دارت/ ۳) پنالتی بسکتبال/ ۴) پنالتی فوتسال ۵) تیراندازی ۶) بهکاپ یا پرتاب حلقه

 

شرایط و مقررات عمومی:

 

۱) هر تیم متشکل از حداکثر  ۳ نفر از خانواده کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ( رسمی، پیمانی، بیمه ای، قرارداد معین) شامل پدر ومادر ویکی از فرزندان می باشد.

۲) تیم ها می بایست .کارت شناسایی دانشگاه و شناسنامه خودرابه دبیرخانه مسابقات ارائه نمایند.

۳) افراد می بایست با کفش و لباس ورزشی در مسابقات شرکت نمایند.

۴) مسابقات در شش رشته ورزشی دارت و زدن توپ به هدف (بولینگ) برای خانم ها، پنالتی فوتسال ،تیراندازی برای آقایان و پنالتی بسکتبال وبهکاپ (پرتاب حلقه)برای فرزندان برگزار می شود

۵) تعیین تیم های برتر، پس از محاسبه مجموع امتیازات کسب شده درشش رشته ورزشی انجام می گیرد و به تیم های اول تا در مجموع شش رشته، جایزه و حکم قهرمانی اهدا می گردد.

۶) کلیه همکاران می بایست از فرزندان ۷ تا ۱۵ سال استفاده نمایند.

۷) به مقامهای اول تا ششم بصورت خانوادگی جوایز ارزنده ای تعلق خواهد گرفت.

۸) همکاران محترم می توانند جهت ثبت نام تا روز چهارشنبه ۹۷/۸/۲به پرتال شخصی خود مراجعه نمایید.

۹) زمان برگزاری مسابقه روز پنج شنبه۹۷/۸/۳ ساعت ۹ صبح می باشد.

۱۰)مکان برگزاری جشنواره مجموعه ورزشی ۲۲بهمن می باشد.

۱۱)ثبت نام افراد از طریق بخش ثبت نام اردوهای تفریحی موجود در پرتال کارکنان ویا اعضاء هیئت علمی انجام می شود.

۱۲)هنگام ثبت نام تنها امکان ثبت نام خود فرد ،همسر وفقط یک فرزند میسر بوده ودر صورت اقدام به ثبت نام به صورت تصادفی افراد مازاد حذف خواهند شد.

 

مقررات فنی

پرتاب دارت :

- این رشته فقط مخصوص خانمها در هر تیم می باشد.

- هر بازیکن مجاز است با اجازه  داور از ۳ پرتاب به حالت قلق گیری استفاده نماید.

- هر بازیکن مجاز است فقط برای یک نوبت ۴پرتاب انجام داده و حدااکثر  امتیازات ۲۰ در برگه مخصوص امتیازات ثبت خواهد شد.

تذکر ۱)) به پرتابی امتیاز داده می‌شود که نوک‌دارت روی تخته دارت تماس داشته و ثابت گردد.

تذکر ۲)) فاصله خط استارت cm ۲.۳۷ بوده و عبوراز خط استارت خطا  و آن پرتاب به‌حساب نمی‌آید.

تذکر ۳)) بازیکن حق دست زدن به تخته دارت را ندارد مگر با اجازه داور .

 

زدن توپ به هدف (بولینگ) :

- این رشته فقط مخصوص خانمها در هر تیم می باشد.

-  تعداد گوی : ۶عدد

-  فاصله گوی ها از یکدیگر: ۲۰ سانتی متر

-  تعداد ضربات به سمت هدف:  ۳ پرتاب

-  فاصله خط شروع تا موانع: ۱۵ متر

-  هر ضربه ای که یک مانع را بیاندازد، یک امتیاز و اگر با یک ضربه بیش از یک مانع سقوط کند به ازاء هر مانع یک امتیازکه در مجموع ۶ امتیاز تعلق می گیرد.

 

تیراندازی با تفنگ:

- این رشته فقط مخصوص آقایان در هرتیم می باشد.

-  ۳ تیر قلق و ۵ تیر اصلی در اختیار هر یک از ورزشکاران قرار می گیرد.

- مجموع امتیاز این رشته ۵۰ امتیاز می باشد.

 

پرتاب بسکتبال :

- این رشته فقط مخصوص فرزندان می باشد.

- هر بازیکن مجاز است  با اجازه داور از ۲ پرتاب به حالت قلق گیری استفاده نماید.

- هر بازیکن مجاز است فقط ۵ پرتاب از ۵ نقطه انجام داده و مجموع امتیازات به‌عنوان امتیاز کل در برگه امتیازات ثبت خواهد شد.

- نحوه امتیازدهی:  به ازای پرتاب موفق از منطقه۱، یک امتیاز ، از مناطق ۲ و ۵، دو امتیاز و از مناطق ۳ و ۴ ، سه امتیاز تعلق می‌گیرد.

- جلوتر آمدن از خط شروع هر منطقه، خطا محسوب می شود و امتیاز آن پرتاب به‌حساب نمی‌آید.

- در صورت امتیاز مساوی برای چند بازیکن به صلاحدید سرپرست فنی مسابقات مرحله دوم برای آن افراد تکرار خواهد شد.

- برای پرتاب فرزندان زیر ۱۲ سال از توپ سایز۵ وبرای پرتاب فرزندان بالای ۱۲ تا ۱۶ سال از توپ سایز۶ استفاده می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوت فوتسال :

- هر بازیکن مجاز است با اجازه داور از ۲ شوت به حالت قلق گیری استفاده نماید.

- هر بازیکن مجاز است فقط ۳ شوت انجام داده و مجموع امتیازات به‌عنوان امتیاز کل در برگه امتیازات ثبت خواهد شد.

 

منطقه ۳

منطقه۲

منطقه ۱

منطقه ۶

منطقه ۵

منطقه ۴

- نحوه امتیازدهی :

شوت به مناطق ۱ و ۳   : ۵ امتیاز

شوت به مناطق ۴ و۶    : ۳ امتیاز

شوت به مناطق ۲ و ۵  :  ۱ امتیاز

- فاصله نقطه شروع جهت شوت تا دروازه ۶ متر می‌باشد و جلوتر آمدن از نقطه شروع، خطا بوده و آن شوت به‌حساب نمی‌آید.