محل مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

این مرکز در مجموعه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه واقع شده که زیر نظر مدیرکل تربیت بدنی و توسط متخصص طب و آسیب شناسی ورزشی انجام وظیفه می نماید .