اهداف و ماموریت های مشاوره ورزشی

اهداف مرکز

 

و در آینده:

    • ارزیابی های فیزولوژیک و آزمون های آمادگی جسمانی برای ورزشکاران
    • شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی
    • ارزیابی های روانی ورزشکاران
    • شناسایی آسیب های ورزشی و ارائه توصیه های درمانی
  • شناسایی ناهنجاری های اسکلتی و ارائه راهکار های درمان