معرفی کارکنان مدیریت تربیت بدنی


سمت:
معاون اداره کل تربیت بدنی

  آقای جواد زارع
سمت:
معاونت فنی و ورزشی

خانم مهندس حدیث احمدیان
سمت:
مسئول امور رایانه
مدیر سایت اداره کل تربیت بدنی

آقای علی احمدیان یزدی
سمت:
مسئول امور عمومی

 
سمت:
مسئول دفتر


خانم شهناز مظهری
سمت:
مسئول دبیرخانه


خانم لیدا موذن احمدی
سمت:
کارشناس

خانم ملیحه شاهرخی
سمت:
کارشناس

آقای علیرضا خادملو
سمت:
مسئول مجموعه ۲۲بهمن

آقای حسین صلاحی
سمت:
کارشناس

  خانم زهره اکرامی
سمت:
مدیر مجتمع آبی پردیس ( بانوان )

 
سمت:


آقای حمید ولی نیا
سمت:
جمع دار اموال

آقای سید جواد هاشمیان
سمت:

مسئول سالن امام علی

مدیر مجتمع آبی پردیس ( آقایان )