اهداف و ماموریت های امور عمومی چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   

اهم وظایف اداره امور عمومی تربیت بدنی عبارت است از:

نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه

پیش بینی، تهیه و توزیع مایحتاج واحدهای مختلف

سرپرستی خدمتگزاران و تعیین محل خدمت آنان

نظارت برحسن اجرای وظایف محوله نیروهای خدمات

ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای همکاران

تعیین و تعریف اضافه کار ماهیانه کارکنان

نظارت بر عملکرد نیروهای شرکتی

شرکت در جلسات مختلف مدیریت تربیت بدنی

مشارکت در تصمیم گیریهای مدیریتی و عمومی

انجام امور اداری همکاران

انجام امور رفاهی کارکنان

نظارت بر عملکرد مسئولین اماکن ورزشی

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق


آخرین بروزرسانی ( یک‌شنبه ، ۱۰ اردی‌بهشت ۱۳۹۱ ، ۲۱:۲۷ )