نتایج مسابقات پینت بال آقایان از سری مسابقات ششمین جشنواره فرهنگی، ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه فردوسی مشهد چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
یک‌شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۳


۱- دانشکده کشاورزی(ب) - مرکز فاوا (ب)          برنده دانشکده کشاورزی (ب)

۲- موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه (الف) - مدیریت کارگزینی          برنده موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه (الف)

۳- دانشکده کشاورزی(الف) - اداره انتظامات(ج)    برنده دانشکده کشاورزی (الف)

۴- دانشکده تربیت بدنی (ب) - مرکز فاوا (الف)  برنده دانشکده تربیت بدنی (ب)

۵- پژوهشکده هواخورشید (الف) - شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید    برنده پژوهشکده هواخورشید (الف)

۶- فضای سبز (الف) - دانشکده تربیت بدنی (ج)  برنده فضای سبز (الف)

۷- موسسه چاپ و انتشارات (ب) - اداره انتظامات (ب)   برنده موسسه چاپ وانتشارات (ب)

۸- پژوهشکده هواخورشید (ج) - دانشکده کشاورزی (ج)   برنده پژوهشکده هواخورشید (ج)

۹- معاونت پژوهشی - اداره انتظامات (الف)     برنده اداره انتظامات (الف)

۱۰- مدیریت تربیت بدنی - مجتمع آبی پردیس   برنده مدیریت تربیت بدنی

۱۱- پژوهشکده هواخورشید (ب) - فضای سبز (ب)    برنده پژوهشکده هواخورشید (ب)

۱۲- دانشکده تربیت بدنی (الف) - بایگانی کل      برنده دانشکده تربیت بدنی (الف)

۱۳- دانشکده کشاورزی (ب) - موسسه چاپ وانتشارات (الف)     برنده دانشکده کشاورزی (ب)

۱۴- دانشکده کشاورزی (الف) - دانشکده تربیت بدنی (ب)    برنده دانشکده تربیت بدنی (ب)