نتایج بازی های روز هشتم مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - ۹۲ (برادران) چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
شنبه، ۰۷ دی ۱۳۹۲

شماره بازی

ایام هفته

تاریخ

مسابقه

ساعت شروع بازی

نتیجه / برنده بازی

۳۳

چهار شنبه

۹۲/۱۰/۴

مهندسی الف – علوم اداری الف

۱۷:۰۰

۲ -  ۰ مهندسی الف

۳۴

ادبیات -  مهندسی ه

۱۷:۵۰

۵ -  ۰ ادبیات

۳۵

پنج شنبه

۹۲/۱۰/۵

کشاورززی الف  - تربیت بدنی

۱۷:۰۰

۲ -  ۳ تربیت بدنی

۳۶

مهندسی الف -  ادبیات

۱۷:۵۰

۱ -  ۲  ادبیات