وظایف انجمنهای ورزشی دانشکده ها چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   ۱ - تنظیم وتدوین برنامه های پیشنهادی انجمن مبنی بر نظر سنجی وعلایق دانشجویان دانشکده

۲ –پیش بینی واجرای برنامه های تفریحی –ورزشی باتوجه به شرایط دانشکده

۳- همکاری با انجمنهای ورزشی تخصصی دانشگاه  در برگزاری مسابقات  دانشگاهی

۴- ارائه برنامه  پیشنهادی ونحوه اداره – حفظ وحراست اماکن وفظاهاوامکانات موجود ورزشی در دانشکده

۵- شناسایی – بررسی وپیشنهاد فضاهاوامکانات مستعد برای توسعه اماکن ورزشی دانشکده ها

۶- تعیین اقلام ووسایل ورزشی مورد نیاز ورزش دانشکده وارائه آن به تربیت بدنی دانشگاه جهت مساعدت در حد مقدورات

۷- انتقال مشکلات وتنگناهای ورزشی دانشکده به مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

۸- پیگیری جهت سوق دهی بودجه توسط مسئولین زیربط دانشگاه به فعالیتهای ورزشی  ضمن هماهنگی با مدیریت تربیت بدنی دانشگاه


آخرین بروزرسانی ( پنج‌شنبه ، ۵ خرداد ۱۳۹۰ ، ۲۲:۳۵ )