برنامه مسابقات فوتسال پسران - بیستمین جشنواره فرهنگی ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
سه‌شنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۶

گروه

مرحله

ساعت

مسابقه

شماره بازی

تاریخ

ایام هفته

A

اول

۱۵:۰۰

تربیت‌بدنی الف - مهندسی طبیعت

۱

۹۶/۱۰/۱

جمعه

A

اول

۱۵:۴۰

علوم سیاسی - مهندسی د

۲

B

اول

۱۶:۲۰

مهندسی الف - مهندسی ب

۳

B

اول

۱۷:۰۰

تربیت‌بدنی ب - علوم اداری

۴

C

اول

۱۷:۴۰

مهندسی ج - دامپزشکی ب

۵

C

اول

۱۸:۲۰

الهیات  - علوم پایه

۶

D

اول

۱۹:۰۰

کشاورزی ب - دامپزشکی ج

۷

D

اول

۱۹:۴۰

علوم تربیتی - دامپزشکی الف

۸

A

دوم

۱۸:۰۰

تربیت‌بدنی الف - علوم سیاسی

۹

۹۶/۱۰/۲

شنبه

A

دوم

۱۸:۴۰

کشاورزی الف -  مهندسی د

۱۰

D

دوم

۱۹:۲۰

علوم تربیتی - کشاورزی ب

۱۱

D

دوم

۲۰:۰۰

معماری - دامپزشکی الف

۱۲

C

دوم

۱۸:۰۰

علوم پایه -  علوم اداری ب

۱۳

۹۶/۱۰/۴

دوشنبه

C

دوم

۱۸:۴۰

الهیات -  مهندسی ج

۱۴

B

دوم

۱۹:۲۰

علوم اداری الف - ادبیات

۱۵

B

دوم

۲۰:۰۰

مهندسی الف -  تربیت‌بدنی ب

۱۶

B

سوم

۹:۰۰

تربیت‌بدنی ب -  مهندسی ب

۱۷

۹۶/۱۰/۷

پنجشنبه

B

سوم

۹:۴۰

مهندسی الف -  ادبیات

۱۸

C

سوم

۱۰:۳۰

الهیات - دامپزشکی ب

۱۹

C

سوم

۱۱:۱۰

مهندسی ج -  علوم اداری ب

۲۰

D

سوم

۱۱:۵۰

علوم تربیتی -  دامپزشکی ج

۲۱

D

سوم

۱۲:۳۰

کشاورزی ب -  معماری

۲۲

A

سوم

۱۳:۰۰

تربیت‌بدنی الف -  کشاورزی الف

۲۳

A

سوم

۱۳:۴۰

علوم سیاسی -  مهندسی طبیعت

۲۴

B

چهارم

۹:۰۰

مهندسی ب -  ادبیات

۲۵

۹۶/۱۰/۸

جمعه

B

چهارم

۹:۴۰

مهندسی الف -  علوم اداری الف

۲۶

A

چهارم

۱۰:۳۰

تربیت‌بدنی الف -  مهندسی د

۲۷

A

چهارم

۱۱:۱۰

کشاورزی الف -  مهندسی طبیعت

۲۸

D

چهارم

۱۱:۵۰

کشاورزی ب -  دامپزشکی الف

۲۹

D

چهارم

۱۲:۳۰

دامپزشکی ج - معماری

۳۰

C

چهارم

۱۳:۰۰

مهندسی ج - علوم پایه

۳۱

C

چهارم

۱۳:۴۰

دامپزشکی ب -  علوم اداری ب

۳۲

D

پنجم

۱۸:۰۰

معماری -  علوم تربیتی

۳۳

۹۶/۱۰/۹

شنبه

D

پنجم

۱۸:۴۰

دامپزشکی الف - دامپزشکی ج

۳۴

C

پنجم

۱۹:۲۰

الهیات -  علوم اداری ب

۳۵

C

پنجم

۲۰:۰۰

علوم پایه -  دامپزشکی ب

۳۶

B

پنجم

۱۸:۰۰

تربیت‌بدنی ب -  ادبیات

۳۷

۹۶/۱۰/۱۱

دوشنبه

B

پنجم

۱۸:۴۰

علوم اداری الف -  مهندسی ب

۳۸

A

پنجم

۱۹:۲۰

علوم سیاسی -  کشاورزی الف

۳۹

A

پنجم

۲۰:۰۰

مهندسی د - مهندسی طبیعت

۴۰

یک‌چهارم

۹:۰۰

اول گروهB – دوم گروهC

۴۱

۹۶/۱۰/۱۴

پنجشنبه

۱۰:۰۰

اول گروهC – دوم گروهB

۴۲

۱۱:۰۰

اول گروهA – دوم گروهD

۴۳

۱۲:۰۰

اول گروهD – دوم گروهA

۴۴

نیمه‌نهایی

۱۸

برنده ۴۱  &  برنده ۴۳

۴۵

۹۶/۱۰/۱۵

جمعه

۱۸:۴۰

برنده ۴۲ & برنده  ۴۴

۴۶

رده‌بندی

۱۸

بازنده ۴۵ – بازنده ۴۶

۴۷

۹۶/۱۰/۱۶

شنبه

فینال

۱۸:۴۰

برنده ۴۵ – برنده ۴۶

۴۸

* تیم ها می بایست ۳۰ دقیقه قبل از شروع مسابقه خود، در محل سالن ورزشی امام رضا (ع) حضور یابند.


آخرین بروزرسانی ( سه‌شنبه ، ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ، ۱۴:۳۴ )