اولین جلسه انجمن تخصصی والیبال دانشگاه با حضور مسئولین تربیت بدنی برگزار شد چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در نظر د ارد جهت ارتقاء رشته های ورزشی انجمن های تخصصی تشکیل دهد لذا اولین جلسه انجمن والیبال با حضور آقای دکتر سهرابی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه ،  آقای دکتر زارعی معاون تربیت بدنی دانشگاه ،  آقای دکتر کشتی دار رئیس انجمن والیبال دانشگاه و آقایان صفاری و چراغچی، عضو انجمن والیبال دانشگاه تشکیل گردید .