نتایج مسابقات درون دانشگاهی دو و میدانی دانشجویان خواهر تاریخ ۳۰/۹/۹۶ چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه، ۰۴ دی ۱۳۹۶

۱۰۰ متر

مقام

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

سپیده حضرتی

۹۵۱۲۷۶۶۱۰۹

تربیت بدنی

دوم

زهرا ساقی

۹۴۱۲۷۶۷۱۳۷

تربیت بدنی

سوم

سمانه عصبی

۹۲۱۲۲۹۱۲۷۶

تربیت بدنی

۲۰۰ متر

مقام

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

کیمیا حافظی

۹۴۲۲۷۶۸۱۲۶

تربیت بدنی

دوم

صالحه تاجدار

۹۴۱۲۷۶۷۰۶۸

تربیت بدنی

سوم

عاطفه تشکری

۹۵۱۲۷۶۶۱۵۴

تربیت بدنی

۸۰۰ متر

مقام

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

مشترک

مونس ظهورپرواز

۹۳۲۲۷۶۷۱۳۶

مهندسی

فائزه حق زاده

۹۴۱۲۷۶۸۳۱۲

تربیت بدنی

سوم

مهلا غنیمت

۹۵۲۲۷۶۶۱۲۸

مهندسی

پزتاب نیزه

مقام

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

بهاره حاجی زاده

۹۴۲۲۷۶۷۰۳۲

تربیت بدنی

دوم

نفیسه عقیقی

۹۵۱۲۷۶۶۴۱۶

تربیت بدنی

سوم

فاطمه حسینی مقدم

۹۵۲۲۷۶۶۰۶۰

تربیت بدنی

پرتاب وزنه

مقام

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

مریم سید نوزادی

۹۵۱۲۳۳۰۱۳۲

علوم

دوم

پگاه آشتی بر

۹۴۱۲۷۶۷۰۶۸

تربیت بدنی

۱۰۰ متر با مانع

مقام

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

فائزه موسوی

۹۴۱۲۷۶۷۱۳۷

تربیت بدنی

دوم

محدثه قربان زاده

۹۶۲۲۷۶۶۰۲۴

تربیت بدنی

پرش ارتفاع

مقام

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

هانیه اسدیان

۹۳۲۲۷۶۷۰۸۹

تربیت بدنی

دوم

افسانه پهلوان

۹۴۲۲۷۶۸۰۸۰

تربیت بدنی

۱۰۰× ۴ متر امدادی :

مقام اول:

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

۱

سپیده حضرتی

۹۵۱۲۷۶۶۱۰۹

تربیت بدنی

۲

هانیه اسدیان

۹۳۲۲۷۶۰۸۹

تربیت بدنی

۳

نرجس جوان همت

۹۵۱۲۷۶۶۰۸۵

تربیت بدنی

۴

عاطفه تشکری

۹۵۱۲۷۶۶۱۵۴

تربیت بدنی

مقام دوم:

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

۱

کیمیا حافظی

۹۴۲۲۷۶۸۱۲۶

تربیت بدنی

۲

صالحه تاجدار

۹۴۱۲۷۶۸۲۰۹

تربیت بدنی

۳

زهرا ساقی

۹۴۱۲۷۶۸۰۹۴

تربیت بدنی

محدثه تقی آبادی

۹۴۱۲۷۶۸۳۰۱

تربیت بدنی

مقام سوم:

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

۱

مونس ظهور پرواز

۹۳۲۲۷۶۷۱۳۶

تربیت بدنی

۲

فائزه موسوی

۹۴۱۲۷۶۷۱۳۷

تربیت بدنی

۳

محدثه قربانزاده

۹۶۲۲۷۶۶۰۲۴

تربیت بدنی

۴

فائزه حق زاده

۹۴۱۲۷۶۸۳۱۲

تربیت بدنی


آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، ۴ دی ۱۳۹۶ ، ۱۱:۳۴ )