نتایج مسابقات درون دانشگاهی شنا دانشجویان خواهر تاریخ ۹۶/۹/۲۲ چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۶

۱۰۰ متر کرال سینه

مقام

نام و نام خانوادگی

رکورد

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

شادی اردکانیان

۱۱-۰۹-۰۱

۹۶۱۲۴۴۳۲۲۹

مهندسی

دوم

نیلوفر امیری

۸۹-۲۱-۰۱

۹۶۱۳۰۴۴۸۰۹۳

تربیت بدنی

سوم

سعیده نجد

۴۴-۳۸-۰۱

۹۶۱۲۲۸۳۰۲۷

تربیت بدنی

۱۰۰ متر قورباغه

مقام

نام و نام خانوادگی

رکورد

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

شقایق صادقی فر

۹۶-۳۸-۱

۹۴۱۲۷۶۸۰۳۸

تربیت بدنی

دوم

محدثه قاصدی

۷۳-۰۰-۲

۹۵۲۲۷۶۷۰۱۸

تربیت بدنی

سوم

سعیده نجد

۳۱-۰۲-۲

۹۶۱۲۲۸۳۰۲۷

تربیت بدنی

۱۰۰ متر کرال پشت

مقام

نام و نام خانوادگی

رکورد

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

نرگس بیات

۳۶-۲۳-۰۱

۹۴۱۲۴۲۴۰۸۰

مهندسی

دوم

اختر حصاری

۴۸-۵۰-۰۱

۹۵۲۶۶۳۹۰۱۱

تربیت بدنی

سوم

ساجده پهلوان  هاشمی

۷۸-۰۳-۰۲

۹۶۱۲۰۶۳

مهندسی

۵۰ متر پروانه

مقام

نام و نام خانوادگی

رکورد

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

نرگس بیات

۸۶-۳۵-۰۰

۹۴۱۲۴۲۴۰۸۰

مهندسی

دوم

شقایق صادقی فر

۹۹-۳۹-۰۰

۹۴۱۲۷۶۸۰۳۸

تربیت بدنی

سوم

نیلوفر امیری

۲۸-۴۲-۰۰

۹۶۱۳۰۴۴۸۰۹۳

تربیت بدنی

۲۵× ۴ متر مختلط انفرادی

مقام

نام و نام خانوادگی

رکورد

شماره دانشجویی

دانشکده

اول

اختر حصاری

۱۲-۴۲-۰۱

۹۵۲۶۶۳۹۰۱۱

تربیت بدنی

دوم

فائزه غلام پور

۸۳-۴۴-۰۱

۹۳۱۲۹۹۰۱۳۰

کشاورزی

سوم

مریم صداقت

۲۲-۴۹-۰۱

۹۳۲۲۴۸۳۰۳۱

تربیت بدنی

۲۵× ۴ متر آزاد :

مقام اول:

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

۱

فائزه غلام پور

۹۳۱۲۹۹۰۱۳۰

کشاورزی

۲

مریم صداقت

۹۳۲۳۲۸۳۰۳۱

تربیت بدنی

۳

محدثه قاصدی

۹۵۲۲۷۶۷۰۱۸

تربیت بدنی

۴

دنیا صابری فرد

۹۳۲۵۶۰۰۲۵۸÷

دامپزشکی

مقام دوم:

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

۱

شادی اردکانیان

۹۶۱۲۴۴۳۲۲۹

مهندسی

۲

حمیده ثانوی

۹۵۲۳۷۶۹۰۱۰

۳

فریده  مقری

۹۳۱۲۵۲۰۰۹۶

صفا خسروی

۹۵۲۲۷۶۶۱۴۰

مقام سوم:

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

۱

ساجده پهلوان هاشمی

۹۶۱۲۰۶۳

مهندسی

۲

مونا صبور

۹۱۱۲۷۹۱۰۶۷

مهندسی

۳

درسا دادخوا

۹۳۲۵۶۰۰۲۲۵

دامپزشکی

۴

نگار مختاری

۹۴۱۳۶۹۰۰۹۳

مهندسی


آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ، ۱۵:۴۰ )